İmud

Takip Edin

Tüzük

İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI UZMANLARI DERNEĞİ (İMUD) TÜZÜĞÜ

MADDE 1 :   DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

Derneğin adı; İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği” olup; kısaltılmış ismi tam isminin baş harflerinden oluşan “İMUD”’dur. Derneğin genel merkezi Ankara’dadır. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

 

 

 

MADDE 2 :DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI, FAALİYET ALANLARI

 

İş ve Meslek hastalıkları Uzmanlık Derneği, iş ve meslek hastalıkları uzmanlarının kar amacı gütmeyen,ulusal,mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir.

 

1. Derneğin amacı;

 

a)      Eğitim, araştırma, çalışan sağlığını korumak,

 

b)      İşe bağlı hastalıklar ile meslek hastalarının tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyon standartlarını oluşturmak;

 

c)      İş sağlığı ve Meslek Hastalıkları konusunda ulusal politikalar geliştirerek  bu alanda en etkin korumayı ve tedaviyi sağlamak;

 

d)     Ulusal ve gereğinde uluslararası alanda, çalışanların sağlığını geliştirmek,en üst düzeye çıkarmaya çalışmak ve bu düzeyde sürdürebilmektir.

 

2. Derneğin Çalışma Konuları;

 

a)      İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları konusunda çalışma yapan ulusal ve uluslararası düzeyde, tüm kurum, kuruluşlar ve bireyler arasında elektronik ve diğer ortamlarda bilgi ve haberleşme ağı oluşturmak,

 

b)      İş sağlığı ve Meslek Hastalıkları üzerine, başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere toplumu bilinçlendirmek, eğitmek suretiyle kapasite (destek) oluşturmak,

 

c)      Mevcut kanun ve yönetmelikleri irdeleyerek tarafların (İş yerleri, çalışanlar ve iş verenler) sağlık hakları konusunda öneriler geliştirmek,ve bilgilendirmek,

 

d)     Çalışanların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için standartlar belirleyip bunları hayata geçirmek üzere önlemler alınmasını teşvik etmek.

 

3. Derneğin Faaliyet Alanları;

 

a)      Amacı gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve/veya işbirliğinde bulunur, yurt dışında temsilcilik veya şube açar, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurar veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılır.

 

b)      Üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur.

 

c)      Amacıyla ilgili çalışan diğer kuruluşlarla üst kuruluşlar ve platformlar kurar, kurulmuş olanlara katılır.

 

d)     Dernekler, vakıflar, üniversiteler, ilgili bakanlılar, Sosyal Güvenlik Kurumu,Ticaret ve sanayi odaları,Emniyet Müdürlükleri ve ilgili olabilecek tüm  diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapar.

 

e)      Faaliyetlerini yürütmek üzere şube ve temsilcilikler kurar.

 

f)       Amacı gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve vakıflardan, üst kuruluşlardan, platformlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan ve bildirime tabi olarak yurtdışından maddi yardım alır ve adı geçenlere maddi yardımda bulunur.

 

g)      Dernek, Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütür ve bu projelerde işbirliği yapılan kamu kurum ve kuruluşlarından proje maliyetinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni ve nakdi katkı kabul eder.

 

h)      Dernek, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alır, kiralar veya taşınmaz mallarını satar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

 

i)        2860 sayılı yasa gereği faaliyetlerini sürdürmek üzere özel ve tüzel kişilerden makbuzla belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyanosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutulmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplar.

 

j)        Ulusal ve uluslararası kongre, kurs, seminer, sempozyum, konferans vs toplantılar düzenler ve düzenlenenlere katılır, araştırmalar yapar.

 

k)      Dergi, gazete, broşür, kitap vs basılı yayın ile film, çizgi film, televizyon ve radyo programı, internet ve vs yayınlar yapar.

 

l)        Toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve eğitmek amaçlı sosyal içerikli reklam kampanyaları düzenler.

 

m)    Dernek, amacı doğrultusunda diğer her türlü faaliyette bulunur ve hizmet üretir.

 

n)      Tüm etkinliklerinde en yüksek etik standartları dikkate alır.

 

 

 

Madde 3: DERNEĞİN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ:

 

A. Eğitim:

 

a)      İş Sağlığı ve Meslek hastalıkları  uzmanlık eğitiminin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek, bu amaçla aktiviteler düzenlemek ve yeterlilik kurulu oluşturmak,

 

b)      İş Sağlığı ve Meslek Hastalıklarının tüm alanlarında en yüksek mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek ve sürdürmek,

 

c)      İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları konusunda mezuniyet öncesi eğitimin, uzmanlık eğitiminin ve mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi ile sürekli mesleki gelişimin  iyileştirilmesini ve geliştirilmesini teşvik etmek ve desteklemek,

 

d)     Çalışanların sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bilimsel bilgileri toplamak, yorumlamak ve yaymak. Bu amaçla düzenli bilimsel toplantılar (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb) ve hakemli bilimsel yayınlar (dergi, kitap,  vb) yapmak,

 

e)      Çalışma yaşamındaki hastalıkların nedenlerini, tanı, tedavi ve korunma konusunda tüm çalışanları, yöneticileri, kamuoyunu ve hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmeleri konusunda her türlü çabayı göstermek, yayınlar yapmak,

 

f)       İş  Sağlığı ve Meslek Hastalıkları alanında diğer kuruluşlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlamak,

 

g)      İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları alanında insan gücü planlaması ve politikaları oluşturmak,

 

B. Araştırma:

 

a)      İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları alanında çalışanların çalışma ortamları ile ilgili koruma, ortaya çıkan hastalıklarının erken tanı ve tedavisi konusunda  yüksek kalitede klinik ve alan çalışması tipindeki bilimsel çalışmaları teşvik etmek, yönlendirmek ve desteklemek,

 

b)      Çalışan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili temel ulusal verileri sağlamak ve üretilen

çalışmaların sonuçlarını yayınlamak,

 

c)      Çalışan sağlığı ve güvenliği alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, onlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmaları koordine etmek ve yönetmek,

 

d)     Üyeleri arasında bilimsel bilgi alışverişini ve üretimini sağlamak amacıyla çalışma grupları, komiteler ve görev grupları oluşturmak,

 

e)      Çalışan Sağlığı ve Güvenliği alanındaki araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlamak.

 

C. Hasta Bakımı ve rehabilitasyonu:

 

a)      İşe bağlı hastalıklar ile meslek hastalıkları alanlarında en yüksek düzeyde koruyucu ve tedavi edici (primer korunmayı da düzenleyici sekonder korunma işlemleri ile tersiyer korunma ilkeleri doğrultusunda erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon) hizmetlerinin sağlanmasını teşvik etmek, desteklemek ve bu amaçla  araştırma ve çalışmalar yapmak ve standartlar oluşturmak,

 

b)      Çalışan Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili en uygun izlem, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon için rehberler oluşturmak ve yayınlamak, bu rehberlerin uygulanması için gerekli etkinliklerde bulunmak,

 

c)      Çalışan Sağlığı ve Güvenliği alanında her düzeyde verilen hizmetlerin alt yapısı, niteliği maliyeti ile sağlık ve sigortacılık politikaları konusunda  araştırma, izlem ve değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek; bunları çalışma yaşamının ilgili birimlerine ulaştırmak, önerilerde bulunmak

 

d)     Çalışan Sağlığı ve Güvenliği alanındaki hizmetlerin etik standartlarda uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek

 

e)      Belli aralıklarla maluliyet değerlendirmesinin uluslararası evrensel kriterlerini ve uygulama pratiğinin yönergelerini oluşturmak; yürütücü erk tarafından bunun uygulamaya sokulması icin  gerekli girişimlerde bulunmak

 

D. Halk Sağlığı:

 

a)      Çalışan Sağlığı ve Güvenliğini korumak ve geliştirmek, bu alandaki sorunların toplumsal yükünü azaltmak amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmak, ulusal politikalar oluşturmak,

 

b)      Çalışan Sağlığı ve Güvenliğini korumak ve geliştirmek amacıyla hükümet, sendikalar dahil hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak,

 

c)      Çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda evrensel gelişmeler doğrultusunda gereken durumlarda raporlar hazırlamak; bunların yürürlüğe girmesi konusunda kamuoyu oluşturmak Çalışan Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışanları, kamuoyunu ve hastaları bilgilendirerek üçüncül, ikincil, birincil korunma stratejilerinin sürekli daha iyiye gelişmesini sağlamak,

 

d)     Çalışma hayatında ortaya çıkabilecek hastalıkları önleme; iş ve meslek hastalarının bakımını ve rehabilitasyonunu sağlayarak kalıcı zararların oluşmasını önlemek; etkilen kişilerin erkenden iyileştirilmesine yönelik tüm etkinliklere katılmak; bu konuda benzer hedeflere sahip ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla  yakın  işbirliği yapmak,

 

e)      Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için  kurullar oluşturmak, ülkenin değişik kentlerinde şubeler ya da birimler açmak,

 

f)       Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak (geziler düzenlemek, yardımlaşma sandığı ve kamplar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak vb.),

 

g)      Çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda derneğin amaçlar bölümde iade edilen çerçevesince ulusal ve uluslararası düzeyde bu amaçlarına ulaşabilmek için gereken durumlarda güncel yasal uygulamalar çerçevesince gayrimenkul almak, gereğinde satmak, devir ve hibe etmek, sağlık kuruluşları açmak, işletme, şirket ve vakıflar kurmak,

 

ÜYELİKLER:

 

Madde 4: İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği’nde iki çeşit üyelik bulunmaktadır:

 

 

 

A. Asli Üyeler:

 

a)      İş ve Meslek Hastalıkları Üst Uzmanlığı olan Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanları

 

b)      İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları

 

c)      Eğitimdeki Üyeler:  İş ve Meslek Hastalıkları Üst Uzmanlığı eğitimi almakta olan Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanları

 

d)     En az 3 yıl süreyle İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları alanında çalışmaları olan, bu alanda en az 1 adet ulusal veya uluslararası yayın yapmış  Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanları

 

e)      Halk Sağlığı, İş Sağlığı alanında yüksek lisans ve/veya doktora yapmış, bu alanda en az 3 yıldır çalışan, alanla ilgili en az 1 yayını bulunan Tıp doktorları

 

f)       En az beş yıldır tam zamanlı olarak işyeri hekimliği yapmakta olan, bu alanla ilgili en az 2 yayını bulunan, en az beş yıldır bu alanda eğiticilik de yapan işyeri hekimleri

 

Asli üyeler yönetim, denetim, onur kurullarına ve bilimsel kurullarına seçilebilirler ve bu kurullar için yapılan seçimlerde oy hakkına sahiptirler.   Üyelikleri için yıllık aidat öderler.

 

B.    Fahri Üyeler:

 

İş Sağlığı alanında yüksek lisans, doktora yapmakta olan  Tıp doktoru veya diğer meslek mensupları, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları  Bilim Dalında uzmanlık eğitimini almakta olan araştırma görevlileri/asistanlar, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı ile ilişkili alanlarda  çalışan ve en az üniversite mezunu olan araştırmacılar, hekimler, sağlık çalışanları  ve yöneticiler (KBB, Nöroloji, Hematoloji, Toksikoloji, Göğüs Cerrahisi,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Psikiyatri, Patoloji, Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,  Biyoistatistik, Epidemiyoloji,  Radyoloji vb uzmanları ile İş yeri Hekimleri, İşyeri Hemşireler, Endüstriyel Hijyenistler, İş Güvenliği Uzman ve Yardımcıları vb.), İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık alanının gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan kişiler, yurt dışında bu alanda çalışan  hekim ve araştırmacılar, iş hukuku, çalışma ekonomisi, ergonomi dahil olmak üzere konuyla ilgili mühendislik ve sair kişilerle dernek çalışmalarına ilgi duyan fakat asli üyelik  özelliklerinden hiç birini taşımayan üyelerdir. Bu vasıftaki kişiler en az iki asil üyenin  önerisi ve Yönetim Kurulunun  aldığı kararla seçilirler. Fahri üyeler dernek organlarına seçilemezler ve bu kurullar için oy kullanamazlar. Aidat ödemek zorunda değildirler. Türk vatandaşı olmayan fahri üyelerde ikamet şartı aranmaz.

 

 

Madde 5: Madde 4A Asli Üyelik özelliklerine sahip kişiler, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneğine üye olabilmek için, üyelik formunu doldurarak ve bu forma gerekli belgeleri ekleyerek dernek genel merkezine başvurmaları gereklidir. Yönetim kurulu, asli üyelik isteğini en geç otuz gün içinde olumlu veya olumsuz olarak karara bağlamak ve adaya bildirmek zorundadır. Asli üyelik bu bildirim ve   yıllık aidat ödenmesi ile kesinleşir. Madde 4A de belirtilen asli üyelik özelliklerine sahip ilgili dal üyeleri ise yukarıdaki belgelere ek olarak iş ve meslek hastalıkları alanında çalıştıklarını gösteren belgeleri de başvurularına eklemelidirler. Bu üyelerin üyelikleri de en az 2 asli üyenin teklifi ile Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir.

 

 

Madde 6: Aşağıdaki hallerde dernek üyeliği hükümsüz kalır;

 

a)      Genel Merkez yönetim kuruluna üyelikten ayrılma dilekçesi ulaşanlar, ölümler.

 

b)      Yüz kızartıcı veya dernekler kanununun üyeliği yasaklayıcı suçlardan kesin hüküm giymiş olanlar, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.  Üyelerin ihraç kararına karşı Genel Kurul’a itiraz hakları saklıdır.

 

c)      Üyelik, aidatın ödendiği yıl ile sınırlıdır. Aidatın ödendiği yılı izleyen yılın  3. ayı sonuna kadar aidatın ödenmemesi halinde üyelik  yönetim kurulu kararı ile sona erer.

 

d)     Etik Kurulca üyelikten ihracı talep edilenler,  Merkez Yönetim Kurulunca talebin kabulü durumunda, ilk Genel Merkez Genel Kurul toplantısına kadar geçici olarak üyelikten ihraç edilirler. Genel Merkez Genel Kurul kararı, yargı yolları açık olmak koşuluyla, kesindir. Bu karar üyelere duyurulur.

 

Üyelikten çıkarılma:

 

e)      Dernek tüzüğüne veya çalışmalarına uymayanlar, ilgisiz kalanlar hakkında yönetim kurulu üyelikten çıkarılma kararı alır.

 

f)       Yıllık üyelik aidatını iki yıl üst üste ödemeyenlerin üyeliklerine yönetim kurulu tarafından son verilir.

 

g)      Bu sebeplerden biri nedeniyle üyeliği sonlandırılan kişi, üyeliğin sona erdiğinin bildiriminden itibaren yönetim kurulu kararı ile genel kurula itiraz edebilir. Genel kurulun kararına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. İtirazın genel kurulca reddi durumunda üyelik sona erer.

 

h)      Derneklere üye olma hakkını sürekli veya süreli olarak kaybedenler üyelikten çıkarılırlar.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

 

Madde 7: Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir:

 

a)      Genel Kurul

 

b)      Genel Merkez Yönetim Kurulu

 

I.      Görev Grupları

 

II.      Özel Komiteler

 

c)      Genel Merkez Denetleme Kurulu

 

d)     Genel Merkez Etik Kurulu

 

Madde 8: Genel  Kurul:

 

Genel Kurul toplantısını üç yılda bir dernek genel merkezinin bulunduğu yerde ve Merkez Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği bir tarihte olağan olarak yapar. Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının veya üyelerin en az beşte birinin yazılı istemi durumunda Dernekler Kanununun 20. maddesi hükümleri uygulanır. Toplantı yeri, gün, saati ve gündemi en az 15 gün önce yerel bir gazete ile duyurulur. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati belirtilir. Genel kurul, üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Fakat katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurul üye tam sayısının iki katından az olamaz. Başka nedenlerle toplantı yapılamaz ise, kanunda yazılı usulle en geç iki ay içinde zorunlu olarak toplanır. Genel kurula giriş, üyelerin  listesinin imzalanması suretiyle yapılır. Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği başka bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Açık oyla bir başkan ve iki divan sekreteri seçilir. Bu seçilen başkanlık divanı, Genel Kurulu yönetir. Toplantı sonunda düzenlenecek tutanak, divanca imzalanarak seçilen yönetim kuruluna verilir. Genel kurul, gündemindeki maddeleri ve hazır bulunan üyelerin en az onda birinin teklif ettiği konuların eklenmesi ile oluşan yeni gündemi görüşür. Her üye bir oy hakkına sahiptir. Üyeler oylarını bizzat kullanır. Genel Kurul sonuçları, yeni yönetim kurulunca kanunda gösterilen süre ve usule uygun olarak en büyük mülki amire sunulur. Genel kurulda kararlar, mevcudun yarısından fazlası ile kabul edilir. Ana tüzükteki değişiklik önerileri 2/3 çoğunlukla kabul edilir.

 

 

Madde 9: Genel kurulun görev ve yetkileri:

 

a)      Dernek organlarının gizli oyla seçimi

 

b)      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

 

c)      Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim ve     denetim kurulunun aklanması

 

d)     Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe taslağının görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulü.

 

e)      Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, sağlık kuruluşları açmak, şirket, işletme veya vakıflar kurmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

 

f)       Derneğin amacı ile ilgili federasyonlara katılması veya ayrılması

 

g)      Derneğin feshedilmesi

 

h)      Genel Merkez Yönetim Kurulunun şube/birimlerle ilgili kararlarını tartışmak ve bu konuda üst organ görevini yapmak.

 

i)        Dernek amaçları ve çalışma konuları ile ilgili kararlar almak.

 

j)        Derneğin kamu yararına dernek sayılması için kanunda yazılı usule uygun girişim kararının alınması

 

k)      Üye yıllık aidatlarının saptanması.

 

l)        Genel Merkez Yönetim Kurulunun veya şube/birim genel kurullarının feshi ile ilgili önerisini tartışmak ve karara bağlamak

 

 

Madde 10: Genel Merkez Yönetim Kurulu

 

a)      Yönetim Kurulu, derneğin yürütme organıdır. 5 asil, 5 yedek olmak üzere genel kurulca gizli oyla üç yıl için seçilir.  Asil üyelerden boşalma olursa, en yüksek oy alarak seçilen yedek üye  göreve çağrılır.  Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri: Başkan, Genel Sekreter, Mali Sekreter, İnternet -yayın , eğitim ve bilimsel  Komite Başkanı ile Dış İlişkiler Sorumlusundan oluşur.

 

b)      Yönetim Kuruluna aday olmak isteyen üyeler,  yönetim kurulunda talip oldukları görevi de belirterek bu istemlerini genel kurulda divana yazılı olarak bildirirler.  Genel Kurul üyeleri, yönetim kurulundaki her bir görev için divan tarafından ilan edilen aday listesinden,  her bir görev için bir adayı  gizli oyla seçer. Her bir görev için ikinci sırada oy alan aday,  o görevin yedek üyesi olur.

 

Madde 11: Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri: Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Genel Başkan: Derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulatır, tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar. Başkan dernek çalışmalarının  yürütülmesinden sorumludur ve bu amaçla yönetim kurulu üyelerini ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir.  Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden birine  devredebilir.

 

Genel Sekreter: İç ve dış yazışmaları hazırlar ve genel başkanla birlikte imzalar, yönetim kurulu gündemlerini hazırlar ve dağıtır, dernek defterlerinin uygun şekilde tutulmasını sağlar, genel başkanın verdiği diğer görevleri yürütür.  Herhangi bir nedenle başkanın temsil yetkisini kullanmadığı durumlarda  başkanlığa vekâlet eder.  Yönetim Kurulu veya başkanın belirlediği görevleri yerine getirir.

 

Mali Sekreter: Derneğin gelir-gider defteri, masraf dosyası, bütçe kesin hesap bilânço defteri ve demirbaş defterlerini tutar, yıllık bilânço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür, harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, dernek harcamalarını başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte yapar.

 

İnternet-yayın, Eğitim ve Bilimsel  Komite Başkanı :  : Yönetim Kurulunun saptadığı kriterlerdeki internet işlemleri ile kitap, dergi, bülten vb. yayınların düzenli ve dernek hedeflerine uygun bir şekilde çıkarılmasından, dernek web sayfasının yönetiminden sorumludur.  Yıllık Kongrelerin bilimsel programlarının belirlenmesinden ve yürütülmesinden, derneğin, şube/birimlerin ve çalışma gruplarının  bilimsel-eğitim etkinliklerinin standardizasyonu, eş güdümü,  planlanmasından ve yürütülmesinden sorumludur. Derneğin eğitimle ilgili tüm etkinliklerinin planlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesinden sorumludur.

 

Dış İlişkiler Sorumlusu: Derneğin bölgesel ve uluslararası örgütlerle ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

 

 

 

Madde 12: Genel Merkez Yönetim Kurulu, başkanın çağrısıyla, başkan veya onun bulunmadığı durumlarda Genel Sekreterin başkanlığında toplanır.  Özrünü toplantıdan önce bildirmeksizin üç defa yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Onların yerine, ilgili görevlerin yedekleri göreve çağrılır.

 

 

 

Madde 13: Dernek Başkanı ve diğer yönetim kurulu üyeleri aynı görev için üst üste en fazla iki dönem seçilirler.

 

 

 

Madde 14: Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

a)      Derneği temsil etmek veya bu konuda gerekli sayıda üyesine yetki vermek

 

b)      Genel kurul tarafından verilen kararları uygulamak, Genel Merkez Danışma Kurulunun önerilerini tartışmak

 

c)      Derneğin tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla girişimlerde bulunmak, bu amaçla çalışma grupları, görev grupları ve komiteler oluşturmak,

 

d)     Yönetim kuruluna bağlı kurulların çalışma yönergelerini hazırlamak,

 

e)      Üyeleri arasında bağları güçlendirici ve üyelerini yetiştirici sosyal ve bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenlemek, yayın yapmak

 

f)       Yapılacak mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık veya daha uzun süreli programlarını yapmak ve bu etkinlikler için gerekiyorsa dernek üyelerine veya şube yönetim kurullarına yetki vermek, bilimsel toplantıların konularını belirlemek.

 

g)      Yıllık çalışma programı ve bütçeyi hazırlamak, uygulamak

 

h)      Genel kurula sunulacak önerileri hazırlamak

 

i)        Derneğin gelir ve gider hesaplarını yapmak ve gelecek döneme ait bütçe hazırlayarak genel kurula sunmak

 

j)        Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

 

k)      Masrafları kabul ve onaylamak, denetleme kurulunca genel işlemler ve bütçe durumu hakkında sunulan raporu incelemek

 

l)        Yayınlanacak eserleri, mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yurt içi ve dışı bilimsel etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek

 

m)    Derneğin amaçları doğrultusunda, resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek

 

n)      Bütçenin fasılları arasında zorunlu nedenlerle değişiklikler yapmak, tahminden fazla gelir olursa bunu gerekli fasıllara eklemek

 

o)      Derneğin amaçları doğrultusunda koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesisler kurmak ve işletmek

 

p)      Genel Kurulu toplantıya çağırmak

 

r)       Genel merkez işlerini yürütmek için gerekirse bina satın almak, kiralamak, ücretli personel tutmak

 

s)       Fahri ve onursal üyeleri belirlemek

 

ş)   Şubelerce önerilen  ilgili dal üyeliklerine ilişkin başvurular konusunda karar almak

 

t)       Dernek amaçları için her türlü kararı almak

 

 

 

Madde 15: Denetleme Kurulu

 

Yönetim Kurulu Üye adaylarını belirlemede kullanılan yöntemle Genel Kurul tarafından   kapalı oyla üç yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. İlk toplantısını, seçimi takip eden ilk hafta içinde yaparak bir başkan seçer. Denetleme kurulu genel kurula bağlı olarak çalışır. En çok yılda bir gereken zamanlarda ve durumlarda denetleme görevini yaparak raporun bir suretini yönetim kuruluna verir. Denetleme kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulunun her türlü tasarrufunu denetler fakat müdahale edemez. Genel Merkez Genel Kurulundan en geç 10 gün önce denetleme raporunu Genel Merkez Yönetim Kuruluna verir ve bu rapor Genel Merkez Genel Kuruluna sunulur. Denetleme sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemleri tespit ettiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

 

Madde 16: Etik Kurul

 

Yönetim Kurulu Üye adaylarını belirlemede kullanılan yöntemle Genel Kurul tarafından   kapalı oyla 3 yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler, kendi aralarında oylama yaparak bir başkan ve bir sekreter seçerler. Etik kurula seçilebilmek için, tüzükte asli üyelik için gerekli koşullardan başka, halen hekimlik alanında en az 15 yıllık meslek deneyimi bulunmak gereklidir. Etik  kurul meslek onurun korunması için her türlü tedbiri alır, gelen şikâyetleri dernek tüzüğü, yönetmelik, etik yönerge, düzenleme ve kanunlar çerçevesinde değerlendirir ve gerekirse üyenin ihracı için Genel Merkez Yönetim Kuruluna öneri vermek ve Genel Kuruldan karar almak yetkisindedir. Dernek Başkanı bu toplantılara katılabilir, bilgi verebilir fakat oy kullanamaz.

 

Madde 17: Görev Grupları

 

Tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirli bir konu  ve  sınırlı bir süre için oluşturulan ve kendilerine verilen sürede görevlerini tamamlayınca varlıkları sona eren kurullardır.

 

Madde 19: Özel Komiteler

 

Dernek çalışmalarının yürütülmesi amacıyla, değişik görevler için sürekli komiteler ve sınırlı süreler için görev yapan komiteler oluşturulur. Aşağıda belirtilen sürekli komitelere ek olarak Merkez Yönetim Kurulunca değişik görevlere sahip komiteler kurulabilir.  Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bu komitelerin görevleri,  bileşimleri ve yapılanmaları bir yönetmelikle belirlenir:

 

a)      Yayın Komitesi: Dernek tarafından yayınlanan  periyodik bilimsel dergi(ler) ve diğer yayınların hedeflerini belirler, planlamasını yapar, yönetsel ve finansal sorunlarına çözümler geliştirir. Komite başkanı yılda en az bir kez  Merkez Yönetim kuruluna rapor verir.

 

b)      Kongre/Sempozyum/Kurs/Eğitim Komitesi: Genel Merkez Yönetim Kurulunca önerilen yer, tarih ve ana politikaları dikkate alarak  her yıl İş ve Meslek Hastalıkları Yıllık Kongre/sempozyumlarını düzenler.

 

 

 

DERNEK TEMSİLCİLİKLERİ

 

Madde 20: Genel Merkez Yönetim Kurulunca gerekli görülen yerlerde, Genel Merkez Yönetim Kurulunun yetkili kıldığı ve bulundukları yerlerde en az 6 aydır oturan, asli üyelerden temsilci atanabilir.

Madde 21: Temsilcilikler, derneğin genel amaçları çerçevesinde, Yönetim kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

 

Madde 22: Temsilciliklerin adı İş ve Meslek Hastalıkları  Uzmanları Derneği …… Temsilciliği şeklinde belirtilir.

Madde 23:Temsilcilikler,  etik kurulu ile ilgili işler için Genel Merkez  Etik Kuruluna başvururlar.

 

Madde 24: Giriş aidatları Genel Kurul tarafından belirlenir.

 

GENEL MERKEZİN GELİR KAYNAKLARI

 

Madde 24: Genel Merkezin Gelir Kaynakları:

 

a)      Üye yıllık aidatları. Yıllık üyelik aidatı  50 TL’ dir. Yıllık üyelik aidatı  her 3 yılda bir yapılacak Genel Merkez Genel Kurulunda belirlenir.

 

b)      Toplantı, balo, eğlence, gezi gibi sosyal faaliyetlerin giderleri çıkarıldıktan sonra kalan gelirin tümü,

 

c)      Bilimsel yayınlar ve etkinliklerden (kongre, kurs, seminer vb) elde edilen gelirler

 

d)     Bağış ve yardımlar

 

e)      Danışmanlık hizmetlerinden

 

f)       Derneğin malvarlığından elde ettiği gelirler

 

g)      Diğer gelirler

 

 

 

GENEL MERKEZ VE TEMSİLCİLİKLERİN DEFTER VE KAYITLARI

 

Madde 25:  Dernek, İşletme hesabına göre Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, İşletme Hesabı Defteri ve Alındı Belgesi Kayıt Defteri tutar. Defterlerin  dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Tüm gelirler ve giderler cari usule uygun makbuz ve faturalarla yapılır. Gelir makbuzlarında, mühür ve yetkili imzaları usulüne uygun olarak bulunmalıdır.

 

 

Madde 26: Genel merkez paraları, muteber bir banka hesabında yönetim kurulundan iki üyenin imza yetkisi ile bulundurulur. Genel merkez  kasalarında bulundurabilecekleri azami nakit miktarı tasarı bütçede gösterilir. Yönetim Kurulu, bankalardan para çekmek ve ödemeleri yapmak üzere üyelerinden birini veya birkaçını görevlendirebilir.

 

Madde 27: Üyeler adres değişikliklerini Genel Merkeze bildirmekle yükümlüdürler.

 

 

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

Madde 28: Bu ana tüzük, ancak, Genel Merkez Genel Kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile değiştirilebilir.

 

 

 

DERNEĞİN FESHİ

 

Madde 29: Dernekler kanununda belirtilen fesih hallerinin dışında, fesih kararı Genel Merkez Genel Kurulunun 2/3 üye ile yapacağı toplantıda, 2/3 çoğunluk ile alınabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz. Karar alınması için katılanların 2/3 olumlu oyu gereklidir. Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren genel kurul, dernek mallarını, parasını, alacaklarını amacına uygun bir başka meslek kuruluşuna devreder, devir ve tasfiyeyi kimlerin yapacağını kararlaştırır.

 

 

 

Madde 30: Bu tüzükte bulunmayan durumlarda ilgili Dernekler Kanunu ile çıkmış ve çıkacak yönetmelikler hükümleri uygulanır.

 

 

 

Madde 31: Derneğin tüm birim ve kurullarında Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen dernek amblemi, logosu, başlıklı kâğıt örnekleri kullanılır ve belirlenen yazışma standartlarına uyulur. Derneğin tüm etkinliklerinde uyulması gereken standartlar bir yönetmelikle belirlenir.

 

 

 

KURUCULAR

Madde 32: Derneğin kurucuları aşağıdaki kişilerden oluşur (Soyadı sırasına göre*):

 

Adı ve Soyadı*

 

Uyruğu

 

Mesleği

 

İkamet Adresi

 

İmza

 

1.       İbrahim AKKURT

 

TC

 

Dr

 

Hoşdere Cad. 49/2 Çankaya-ANKARA

 

 

 

 

 

2.       Sevgi CANBAZ

 

TC

 

Dr

 

OMÜ Halk Sağlığı AD – SAMSUN

 

 

 

 

 

3.       Arif Hikmet ÇIMRIN

 

TC

 

Dr

 

Dokuz Eylül ÜTF Göğüs Hastalıkları AD-İZMİR

 

 

 

4.       Gülsüm Nurhan İNCE

 

TC

 

Dr

 

Istanbul Üniversitesi TF Halk Sağlığı AD – İstanbul

 

 

 

5.       Arif KELEŞOĞLU

 

TC

 

Dr.

 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Göğüs Hastalıkları -Ankara

 

 

 

6.       Nurhan KÖKSAL

 

TC

 

Dr

 

OMÜ TF Göğüs hastalıkları AD – Samsun

 

 

 

 

 

7.       Bedia AYHAN ÖZYILDIRIM

 

TC

 

Dr

 

İstanbul ÜTF Halk Sağlığı AD -İstanbul

 

 

 

8.       Yıldız PEKŞEN

 

TC

 

Dr

 

OMÜ TF Halk Sağlığı AD – Samsun

 

 

 

 

 

9.       Ceprail ŞİMŞEK

 

TC

 

Dr

 

Beytepe mahallesi Filiz sitesi 1671. Sk. N0:17 Çankaya/ANKARA

 

 

 

10.   Meral TÜRK

 

TC

 

Dr

 

Ege ÜTF Halk Sağlığı AD – İzmir

 

 

 

 

 

11.   Mehmet ÜNLÜ

 

TC

 

Dr

 

Kocatepe ÜTF Göğüs Hastalıkları AD – Afyon

 

 

 

 

 

 

 

Madde 33: Geçici Yönetim Kurulu: Geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur;

 

 

 

Cebrail ŞİMŞEK              Genel Başkan

İbrahim AKKURT            Genel Sekreter

Arif KELEŞOĞLU           Mali Sekreter

Arif Hikmet ÇIMRIN        İnternet-yayın, Eğitim ve Bilimsel  Komite Başkanı

Meral TÜRK                    Dış İlişkiler Sorumlusu

 

Ek Madde 1: Bakanlar kurulundan gerekli izin alındığında, derneğin adı “Türk  İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği – TİMUD-” olarak değişecektir.